ප්රවර්ගය - කිරිබති සංචාරක පුවත්

කිරිබතී වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

කිරිබාති සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. කිරිබාති, නිල වශයෙන් කිරිබාති ජනරජය, මධ්‍යම පැසිෆික් සාගරයේ රටකි. ස්ථිර ජනගහනය 110,000 කට වඩා වැඩි ය. ඔවුන්ගෙන් අඩකට වඩා ජීවත් වන්නේ තාරාවා පරමාණුවේ ය. ප්‍රාන්තය පරමාණු 32 කින් සමන්විත වන අතර එක් කොරල් දූපතක් වන බනාබා වලින් සමන්විත වේ.