ප්රවර්ගය - ටජිකිස්තානය

සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාස්වාදය, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා - තජිකිස්ථානයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ටජිකිස්තාන් සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ටජිකිස්තානයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ටජිකිස්තානයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. දුෂාන්බේ සංචාරක තොරතුරු. ටජිකිස්තානය යනු මධ්‍යම ආසියාවේ ඇෆ්ගනිස්ථානය, චීනය, කිර්ගිස්තානය සහ උස්බෙකිස්තානය වටා ඇති රටකි. එය රළු කඳු සඳහා ප්‍රසිද්ධය, කඳු නැගීම සහ නැගීම සඳහා ජනප්‍රියය. ජාතික අගනුවර වන දුෂාන්බේ අසල ෆෑන් කඳුකරයේ හිම කඳු මුදුන් මීටර් 5,000 ඉක්මවා යයි. මෙම පරාසය ග්ලැසියර වලින් සෑදී ඇති ටර්කියුයිස් විලක් වන ඉස්කාන්ඩර්කුල් නම් වූ කැපී පෙනෙන පක්ෂි වාසස්ථානයක් වන ඉස්කාන්ඩර්කුල්ස්කි ස්වභාව රක්‍ෂිතය ආවරණය කරයි.