ප්‍රවර්ගය - කුක් දූපත් සංචාරක පුවත්

කුක් දූපත් වල ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

කුක් දූපත් යනු දකුණු පැසිෆික් සාගරයේ නවසීලන්තය සමඟ දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති රටකි. එහි දූපත් 15 විශාල ප්‍රදේශයක විසිරී ඇත. විශාලතම දූපත වන රාරොටොංග රළු කඳු සහ ජාතික අගනුවර වන ඇවරුවා වාසය කරයි. උතුරට අයිතුටාකි දූපතේ කොරල් පර හා කුඩා වැලි සහිත දූපත් වලින් වට වූ විශාල කලපුවක් ඇත. බොහෝ ස්නෝකර්ලිං සහ ස්කූබා-කිමිදුම් අඩවි සඳහා රට ප්‍රසිද්ධයි.