ප්රවර්ගය - නයිජර්

නයිජර් වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා නයිජර් සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. නයිජර් හෝ නයිජර්, නිල වශයෙන් නයිජර් ජනරජය, බටහිර අප්‍රිකාවේ ගොඩබිම් සහිත රටකි. නයිජර් දේශ සීමාවට ඊසාන දෙසින් ලිබියාව, නැගෙනහිරින් චැඩ්, දකුණින් නයිජීරියාව, නිරිත දෙසින් බෙනින්, බටහිරින් බුර්කිනා ෆාසෝ සහ මාලි සහ වයඹ දෙසින් ඇල්ජීරියාව මායිම් වේ.