ප්රවර්ගය - නියු

නියු - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා - නියු වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති.

නියු හි පැසිෆික් දූපත් ජාතියේ ප්‍රධාන කර්මාන්තය සංචාරක කර්මාන්තයයි. නියු යනු දකුණු පැසිෆික් සාගරයේ කුඩා දූපත් ජාතියකි. එය හුණුගල් කඳු සහ කොරල් පරයේ කිමිදුම් අඩවි සඳහා ප්‍රසිද්ධය. සංක්‍රමණික තල්මසුන් ජූලි සහ ඔක්තෝබර් අතර නියුගේ ජලයේ පිහිනයි. ගිනිකොන දෙසින් හුවාලු වන සංරක්ෂණ ප්‍රදේශය පිහිටා ඇති අතර, පොසිලීකරණය කරන ලද කොරල් වනාන්තර හරහා ගමන් කිරීම ටෝගෝ සහ වයිකෝනා පරතරයන්ට මඟ පාදයි. වයඹ දෙසින් අවයිකි ගුහාවේ පාෂාණ තටාක සහ ස්වාභාවිකව පිහිටුවන ලද තලාවා ආරුක්කු පිහිටා ඇත.