ප්රවර්ගය - නේපාල සංචාරක පුවත්

නේපාලයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නේපාල සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. නේපාලය යනු ඉන්දියාව සහ ටිබෙට් අතර පන්සල් සහ හිමාලයානු කඳු සඳහා ප්‍රසිද්ධ රටකි. එවරස්ට්. අගනුවර වන කත්මණ්ඩු හි හින්දු හා බෞද්ධ සිද්ධස්ථානවලින් පිරුණු පැරණි කාර්තුවක් ඇත. කත්මණ්ඩු නිම්නය අවට ස්වෙම්බුනාත් නම් බෞද්ධ විහාරස්ථානයකි. බෞද්ධනාත්, දැවැන්ත බෞද්ධ ස්ථූපයක්; පෂුපතිනාත් හි හින්දු කෝවිල් සහ ආදාහනාගාර; සහ මධ්‍යතන යුගයේ භක්තාපූර් නගරය.