ප්රවර්ගය - ප්රංශ පොලිනීසියාව

ප්‍රංශ පොලිනීසියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ප්‍රංශයේ විදේශීය සාමූහිකත්වය වන ප්‍රංශ පොලිනීසියාව දකුණු පැසිෆික් සාගරයේ දූපත් 100 කට වැඩි ගණනකින් සමන්විත වන අතර එය කිලෝමීටර් 2,000 කට වඩා වැඩි දුරක් විහිදේ. ඕස්ට්‍රේලියානු, ගැම්බියර්, මාර්කේසාස්, සොසයිටි සහ ටුවමොටු දූපත් වලට බෙදී ඇති ඔවුන් කොරල්-ඉරි සහිත කලපු සහ ජලයෙන් යට වූ බංගලාවේ හෝටල් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. දූපත් ලක්ෂණ අතර සුදු සහ කළු වැලි සහිත වෙරළ, කඳු, රළු පසුබිම් සහ ඉහළ දිය ඇලි ඇතුළත් වේ.