ප්රවර්ගය - බහමාස්

බහාමාස්හි ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

බහමාස්, නිල වශයෙන් බහමාස් හි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලය ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්හි ලුකේයාන් දූපත් සමූහය තුළ පිහිටි රටකි.