ප්‍රවර්ගය - මයික්‍රොනීසියා සංචාරක පුවත්

මයික්‍රොනීසියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතාවයන්.

අමුත්තන් සඳහා මයික්‍රොනීසියා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මයික්‍රොනීසියාවේ ෆෙඩරල් රාජ්‍යයන් යනු බටහිර පැසිෆික් සාගරයේ දූපත් 600 කට වැඩි ගණනකින් සමන්විත රටකි. මයික්‍රොනීසියාව දූපත් ප්‍රාන්ත 4 කින් සමන්විත වේ: පොන්පේ, කොස්රේ, චුක් සහ යාප්. තල් සෙවන සහිත වෙරළ, සුන්බුන් වලින් පිරුණු කිමිදුම් සහ නාන් මැඩොල් ඇතුළු පුරාණ නටබුන්, ගිලුණු බාසල්ට් පන්සල් සහ පොන්පේ හි කලපුවකින් විහිදෙන සුසාන කුටි සඳහා රට ප්‍රසිද්ධය.