ප්රවර්ගය - මැඩගස්කරය

මැඩගස්කරයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතා.

මැඩගස්කර සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. මැඩගස්කරය, නිල වශයෙන් මැඩගස්කර ජනරජය සහ කලින් මැලගසි ජනරජය ලෙස හැඳින්වූ අතර එය ඉන්දියානු සාගරයේ දූපත් රටකි. වර්ග කිලෝමීටර් 400 ක උසකින් යුත් මැඩගස්කරය ලොව දෙවන විශාලතම දූපත් රට වේ.