ප්රවර්ගය - හංගේරියාව

හංගේරියාවෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා හංගේරියානු සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. හංගේරියාව යනු මධ්‍යම යුරෝපයේ ගොඩබිම් සහිත රටකි. එහි අගනුවර වන බුඩාපෙස්ට් ඩැනියුබ් ගඟෙන් වෙන් වී ඇත. එහි නගර දර්ශනය බුඩාගේ මධ්‍යකාලීන කාසල් හිල් සිට 19 වන සියවසේ දම්වැල් පාලම දක්වා වූ පළිබෝධකයන්ගේ ඇන්ඩ්‍රෙසි මාවත දිගේ විශාල නවකථා ගොඩනැඟිලි වලින් සමන්විත වේ. හංගේරියානු සංස්කෘතියට තුර්කි හා රෝම බලපෑමට හේවස් විල ඇතුළු ඛනිජ ස්පා වල ජනප්‍රියත්වය ඇතුළත් වේ.