ප්රවර්ගය - මියන්මාර සංචාරක පුවත්

මියන්මාරයේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

මියන්මාර සංචාරක සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. මියන්මාරය (කලින් බුරුමය) ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, චීනය, ලාඕසය සහ තායිලන්තයට මායිම්ව ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් 100 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අග්නිදිග ආසියානු රටකි. රටේ විශාලතම නගරය වන යාන්ගොන් (කලින් රංගූන්) වෙළඳපලවල්, උද්‍යාන හා විල් රාශියක් ඇති අතර, 6 වන සියවස දක්වා දිවෙන බෞද්ධ ධාතු හා දිනයන්ගෙන් යුත්, උස් වූ, ගිල්ඩින් සහිත ෂ්වේඩගන් පාගොඩ.