ප්රවර්ගය - මොන්ටිනිග්රෝ සංචාරක පුවත්

මොන්ටිනිග්‍රෝවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා මොන්ටිනිග්‍රෝ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මොන්ටිනිග්‍රෝ යනු බෝල්කන් රටකි, එහි රළු කඳු, මධ්‍යතන ගම්මාන සහ එහි ඇඩ්‍රියාටික් වෙරළ තීරයේ පටු වෙරළ තීරයක් ඇත. වෙරළබඩ පල්ලි සහ කොටෝර් සහ හර්සෙග් නොවි වැනි ශක්තිමත් නගර වලින් සමන්විත කොටෝර් බොක්ක මුහුදු වෙරළට සමාන ය. වලසුන්ගේ හා වෘකයන්ගේ නිවහන වන ඩර්මිටර් ජාතික උද්‍යානය හුණුගල් කඳු, ග්ලැසියර විල් සහ මීටර් 1,300 ක් ගැඹුරු ටාරා ගංගා කැනියොන් වලින් සමන්විත වේ.