ප්රවර්ගය - රුමේනියාව

රුමේනියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතාවයන්.

රුමේනියාවේ සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. රුමේනියාව යනු ගිනිකොනදිග යුරෝපීය රටක් වන අතර එය වනාන්තර ප්‍රදේශයක් වන ට්‍රාන්සිල්වේනියාව සඳහා ප්‍රසිද්ධයි. එහි සංරක්‍ෂිත මධ්යකාලීන නගර අතර සිගිනෝරා ද ඇතුළත් වන අතර, ශක්තිමත් පල්ලි සහ මාලිගා රාශියක් ඇත. රටේ අගනුවර වන බුකාරෙස්ට් යනු කොමියුනිස්ට් යුගයේ දැවැන්ත, පලතුල් පර්ලමෙන්ටුලූයි රජයේ ගොඩනැගිල්ලේ භූමියයි.