ප්රවර්ගය - ලිච්ටෙන්ස්ටයින්

ලිච්ටෙන්ස්ටයින්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා ලිච්ටෙන්ස්ටයින් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ලිච්ටෙන්ස්ටයින් යනු ඔස්ට්‍රියාව සහ ස්විට්සර්ලන්තය අතර කිලෝමීටර් 25 ක් දිග ජර්මානු භාෂාව කතා කරන ප්‍රධානත්වයකි. එය මධ්‍යතන යුගයේ මාලිගා, ඇල්පයින් භූ දර්ශන සහ මංපෙත් ජාලයක් හා සම්බන්ධ ගම්මාන සඳහා ප්‍රසිද්ධය. සංස්කෘතික හා මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් වන වඩුස් අගනුවර නූතන හා සමකාලීන කලාවන්ගේ ගැලරි සහිත කුන්ස්ට්මුසියම් ලිච්ටෙන්ස්ටයින්ගේ නිවහන වේ. Postmuseum විසින් Liechtenstein හි තැපැල් මුද්දර පෙන්වයි.