ප්රවර්ගය - සෞදි අරාබියේ සංචාරක පුවත්

සෞදි අරාබියේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සෞදි අරාබියේ සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. සෞදි අරාබිය පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. සෞදි අරාබියේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. රියාද් සංචාරක තොරතුරු. සෞදි අරාබිය, නිල වශයෙන් සවුදි අරාබිය රාජධානිය, බටහිර ආසියාවේ අරාබි අර්ධද්වීපයෙන් වැඩි කොටසක් සමන්විත රටකි.

සෞදි රතු මුහුදේ අධිකාරිය Cruise Saudi සාදරයෙන් පිළිගනී

සෞදි රතු මුහුදේ අධිකාරිය (SRSA) කෲස් නැව් සඳහා පළමු සමුද්‍ර සංචාරක නියෝජිත බලපත්‍රය නිකුත් කර ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න