ප්රවර්ගය - Ghana

Hana ානාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා hana ාන සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. Hana ානාව නිල වශයෙන් hana ාන ජනරජය වන අතර එය බටහිර අප්‍රිකාවේ උප කලාපයේ ගිනියා බොක්ක සහ අත්ලාන්තික් සාගරයේ පිහිටා ඇත.