ප්රවර්ගය - චිත්රපට

ජැමෙයිකාවේ උණුසුම් පුවත්

ජේම්ස් බොන්ඩ් චිත්‍රපටය දැන් එක්සත් රාජධානියේ ජැමෙයිකාවේ සංචාරක ඉල්ලුම ඉහළ නංවයි

යුරෝපය පදනම් කරගත් ගෝලීය සංචාරක තාක්‍ෂණ සමාගමක් වන Amadeus හි ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායකයින් අද දැනුම් දුන්නේ...