ප්රවර්ගය - ත්රාසජනක සංචාරය

එක්සත් ජනපද සහ කැනඩාවේ දේශසීමා නැවත විවෘත කිරීම සඳහා ත්‍රාසජනක යතුර ප්‍රවර්ධනය කිරීම

කැනඩාව එහි විවිධ ස්වාභාවික හා නාගරික භූ දර්ශන ආවරණය කරමින් සංචාරක අත්දැකීම් රාශියක් දරයි.