වර්ගය - සංචාරකයින් සඳහා ත්‍රස්තවාදය සහ අපරාධ:

සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තයේ, සංචාරක ගමනාන්තවල, ගුවන් යානා සහ ගුවන්තොටුපලවල ප්‍රවෘත්ති සහ භීෂණය සහ අපරාධ යාවත්කාලීන කිරීම්. මෙහි ක්ලික් කරන්න ත්‍රස්තවාදය, අපරාධ සහ සංචාරක අනතුරු ඇඟවීම් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති ඉඟි සැපයීමට.

උමං මාර්ග උමං මාර්ගයෙන් දුම්රිය මගීන් 12 දෙනෙකු මියගොස් 5 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබේ.

උමං මාර්ග පරිපාලනය හදිසියේම දුම්රිය ගමනාගමනය නවතා සියලු බලය කපා හැරියේය, නමුත් එක් දුම්රියක් නැවතුණේ ...