වර්ගය - ක ru ස් කර්මාන්ත පුවත්

යාත්‍රා කිරීම, ක ise ස් රේඛා, ක ise ස් නැව් සහ ඒ අවට ඇති සියල්ල පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රවෘත්ති. මෙහි ක්ලික් කරන්න ක ise ස් කර්මාන්ත පුවත් ඉදිරිපත් කිරීමට