මෙම පිටුවේ ඔබගේ බැනර් පෙන්වීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න සහ සාර්ථකත්වය සඳහා පමණක් ගෙවන්න

සංචාරක පුවත් බිඳ දැමීම චිලී රට | කලාපයේ ගමනාන්තය පුවත් ආරක්ෂාව සංචාරක සංචාරක වයර් පුවත්

චිලියේ ලිබර්ටඩෝර් ඕ හිගින්ස් වෙරළ ආසන්නයේ ප්‍රබල එම් 6.8 භූමිකම්පා ඇති විය

0a1a 14
0a1a 14

බලවත් විශාලත්වය 6.8 භූමි කම්පාව ලිබර්ටඩෝර් ඕ හිගින්ස් වෙරළ තීරයට පහර දුන්නා, චිලී අද.

මූලික භූමිකම්පා වාර්තාව:

විශාලත්වය 6.8

දිනය-වේලාව Aug 1 අගෝස්තු 2019 18:28:05 යූටීසී
Aug 1 අගෝස්තු 2019 13:28:05 කේන්ද්‍රය අසල

ස්ථානය 34.240S 72.282W

ගැඹුර 10 කි.මී.

දුර • චිලියේ සැන් ඇන්ටෝනියෝ හි කි.මී. 94.9 (සැතපුම් 58.9) එස්.ඩබ්ලිව්
• චිලියේ සැන්ටා ක ru ස් හි කි.මී. 95.2 (සැතපුම් 59.0) ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්
• චිලියේ කාටජිනා හි කි.මී. 98.4 (සැතපුම් 61.0) එස්.ඩබ්ලිව්
• චිලියේ සැන් විසේන්ට් හි කි.මී. 112.4 (සැතපුම් 69.7) ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්
Ch චිලියේ රන්කගුවා සිට කි.මී. 142.0 (සැතපුම් 88.0) ඩබ්ලිව්

ස්ථානය අවිනිශ්චිතතාව තිරස්: 4.5 km; සිරස් 1.8 කි

පරාමිතීන් Nph = 92; Dmin = 89.3 km; Rmss = තත්පර 1.00; ජීපී = 49 °

කර්තෘ ගැන

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ ඔලෙග් සිසියාකොව් ය

බෙදාගන්න...