වර්ගය - ප්‍රවෘත්ති කරන පුද්ගලයින්

සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තයේ ගාමක බලවේගය ජනතාවයි. විධායකයින්, ජීඑම්, ඇමතිවරුන්, නායකයින්, සාමාන්‍ය සංචාරකයින් යනාදිය මෙම කථාව සංචාරක හා සංචාරක ව්‍යාපාරය මෙහෙයවන පුද්ගලයින්, ලොව සංචාරය කිරීමට කතාවක් ඇති පුද්ගලයින් සහ කටහ have ක් ඇති පුද්ගලයින් සහ හ voice ඇති පුද්ගලයින් ගැන සංචාරක සහ සංචාරක.

කෙන්යාව ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කරයි, COVID වැඩිවන බැවින් සියලුම පොදු රැස්වීම් තහනම් කරයි

ජෙනරාල්වරයෙකුගෙන් අවුරුද්දක් politiciansතින් දේශපාලනඥයින් ලෙස ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව දිනපතා ඉහළ යමින් පවතී ...