ප්රවර්ගය - ප්රවෘත්ති

සංචාරක හා සංචාරක පුවත්. eTurboNews සංචාරක, සංචාරක, අමුත්තන් සහ සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ගැටළු වලට අදාළ ප්‍රවෘත්ති සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරයි. eTurboNews (eTN) අන්තර්ජාල නායකයා සහ පුරෝගාමියා වී ඇත්තේ මිනිත්තුව දක්වා සහ ප්‍රවෘත්ති ඔබ eTN හි පමණක් සොයා ගන්නා ප්‍රවෘත්ති (eTurboNews)