ප්රවර්ගය - මිනිසුන්

සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තයේ ගාමක බලවේගය ජනතාවයි. විධායකයින්, ජීඑම්, ඇමතිවරුන්, නායකයින්, සාමාන්‍ය සංචාරකයින් යනාදිය මෙම කථාව සංචාරක හා සංචාරක ව්‍යාපාරය මෙහෙයවන පුද්ගලයින්, ලොව සංචාරය කිරීමට කතාවක් ඇති පුද්ගලයින් සහ කටහ have ක් ඇති පුද්ගලයින් සහ හ voice ඇති පුද්ගලයින් ගැන සංචාරක සහ සංචාරක.