වර්ගය - මානව හිමිකම් පුවත්

මානව හිමිකම්, මිනිස් ජාවාරම, ළමයින් ලිංගික සූරාකෑම සහ සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තයේ අඳුරු පැත්ත පිළිබඳ පුවත් සහ යාවත්කාලීන කිරීම්.මෙහි ක්ලික් කරන්න ප්‍රවෘත්ති සහ ඉඟි ඉදිරිපත් කිරීමට.

මැරියට් සිය මිනිස් ජාවාරම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ පුහුණුව වැඩි දියුණු කරයි

සියලුම දේපල ආශ්‍රිත හවුල්කරුවන් හඳුනා ගැනීමට සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමට පුහුණු කිරීම සඳහා මැරියට් ඊළඟ පියවර තබයි ...