වර්ගය - කාර් කුලියට දෙන පුවත්

කාර් කුලියට ගැනීමේ ගාස්තු, නව කාර් කුලියට දීම, ලබා ගත හැකි කාර්, විශේෂිත කාර්, වට්ටම් කාර් කුලියට දීම, සුඛෝපභෝගී කාර් කුලියට දීම පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රවෘත්ති.මෙහි ක්ලික් කරන්න කාර්-කුලී විශේෂ සහ ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරීමට.