වර්ගය - කර්මාන්ත පුවත් හමුවීම

රැස්වීම්, දිරිගැන්වීම් සහ සිදුවීම් පිළිබඳ MICE පුවත්. සම්මුති, වැඩමුළු, ආයතනික රැස්වීම්. රැස්වීම් පහසුකම්, ස්ථාන MICE සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තය ලෙස හැඳින්වේ.

මෙහි ක්ලික් කරන්න රැස්වීම් සහ දිරිගැන්වීමේ කර්මාන්තය සඳහා අපගේ නව බ්ලොග් අඩවිය.