වර්ගය - ව්‍යාපාර සංචාරක පුවත්

ව්‍යාපාර සහ ආයතනික සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

ව්‍යාපාරික සංචාරකයින්ට, සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තයේ සංගත, ආයතනික කොන්ත්‍රාත්තු, දිරිගැන්වීමේ සංචාර සහ තවත් බොහෝ දේ පිළිබඳ තොරතුරු සහ ප්‍රවෘත්ති. මෙහි ක්ලික් කරන්න ආයතනික පුවත් ඉදිරිපත් කිරීමට