වර්ගය - සංචාරක සංගම් ප්‍රවෘත්ති

සංචාරක හා සංචාරක සංවිධාන සහ සංගම් පිළිබඳ පුවත්.
ප්‍රවෘත්ති වලට UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, අප්‍රිකානු සංචාරක මණ්ඩලය, ASTA, USTOA, PATA, දකුණු පැසිෆික් සංචාරක සංවිධාන, DRV සහ තවත් බොහෝ දේ පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම් ඇතුළත් වේ.