ප්රවර්ගය - සංගම්

සංචාරක හා සංචාරක සංවිධාන සහ සංගම් පිළිබඳ පුවත්.
පුවත් වල යාවත්කාලීන ඇතුළත් වේ UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, අප්‍රිකානු සංචාරක මණ්ඩලය, ASTA, USTOA, PATA, දකුණු පැසිෆික් සංචාරක සංවිධාන, DRV සහ තවත් බොහෝ දේ.