ප්රවර්ගය - සම්මුඛ සාකච්ඡා

සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තයේ නායකයින් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ ප්‍රවණතා ගවේෂණය කිරීම.මෙහි ක්ලික් කරන්න eTN සමඟ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටීමට.