මෙය ඔබගේ මාධ්‍ය නිවේදනය නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න!

සෞඛ්‍ය කැනඩාවේ අවවාදයයි: අත් සනීපාරක්ෂක එතරම් සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවේ

ලියන ලද්දේ සංස්කරණය හෝ

සෞඛ්‍ය කැනඩාව කැනේඩියානුවන්ට උපදෙස් දෙන්නේ පහත සඳහන් අත් සනීපාරක්ෂක යන්ත්‍ර සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති කළ හැකි බැවින් ඒවා නැවත කැඳවන බවයි.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති කළ හැකි මෙම අත් සනීපාරක්‍ෂක ලැයිස්තුව සෞඛ්‍ය කැනඩාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි, එවිට කැනේඩියානුවන්ට තමන් මිලදී ගෙන ඇති නිෂ්පාදන පහසුවෙන් හඳුනාගෙන සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකිය. යාවත්කාලීන සඳහා එය නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීමට කැනේඩියානුවන් දිරිමත් කරනු ලැබේ.

නිෂ්පාදනසෞඛ්ය අවදානමසමාගමNPN හෝ

DIN
කැබලි අංකකල්පිරෙන දිනයපියවර ගෙන ඇත
සීඑන් ෆාමසා 80%

එතනෝල් අත

සනීපාරක්ෂක ඉසින;

අත් සනීපාරක්ෂක

CN Pharma විසින්; ShieldPlex
නිෂ්පාදනය නොවේ

වෙත අවසර දී ඇත

අඩංගු

තාක්ෂණික-ශ්රේණියේ

එතනෝල්
කැනේඩියානු

ජාතික ඖෂධ

සමූහ ඉන්කෝපරේෂන්
80098091dc2005np001 db042120 dc2005np002 db42120අප්රේල් 2023 අප්රේල් 2023 අප්රේල් 2023 අප්රේල් 2023  නිෂ්පාදනය සිහිපත් විය

සමාගම විසින්
මත්පැන්

විෂබීජ නාශක 80%

(v/v) මාතෘකා

විසඳුම අත

සනීකරණය
අඩංගු වේ

ප්‍රකාශ නොකළ

අපිරිසිදුකම,

ඇසිටැල්ඩිහයිඩ්, at

ඉහළ මට්ටම්
රොක් ස්ප්රීතු8009801220121 20122 20128 20156 20160අප්රේල් 2022 මැයි 2022 මැයි 2022 ජූනි 2022 ජූනි 2022නිෂ්පාදනය සිහිපත් විය

සමාගම විසින්
මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

සංස්කරණය හෝ

ප්‍රධාන කර්තෘ වන්නේ ලින්ඩා හොන්හෝල්ස් ය.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය