මෙය ඔබගේ මාධ්‍ය නිවේදනය නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න!

ලොසාර්ටන් අධි රුධිර පීඩන ඖෂධය දැන් සිහිපත් වේ

ලියන ලද්දේ සංස්කරණය හෝ

මින්ට් ෆාමසියුටිකල්ස් ඉන්කෝපරේටඩ් 50 mg සහ 100 mg ශක්තියෙන් යුත් ලොසාර්ටන් ටැබ්ලට් සියල්ල නැවත කැඳවයි, පරීක්ෂණවලින් පසුව ඇසිඩෝ අපද්‍රව්‍ය (5-(4′-(5-(azidomethyl)-2-butyl-4-chloro)) -1H imidazol-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1H tetrazole) පිළිගත හැකි සීමාවට වඩා වැඩිය. ආරක්ෂිත යැයි සැලකෙන මට්ටමට වඩා වැඩි මට්ටමේ අපිරිසිදුකමට දිගු කාලීනව නිරාවරණය වීම පිළිකා අවදානම වැඩි කළ හැකිය.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කැනේඩියානුවන් කළ යුතු දේ සහ ඇතැම් ඖෂධවල ඇති ඇසිඩෝ අපද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ගැටලුව විසඳීමට කැනඩාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළුව, වැඩි විස්තර සඳහා සම්පූර්ණ උපදේශනය බලන්න.

නිෂ්පාදනසමාගමDINගොඩක්කල් ඉකුත්වීම
MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896572005006959අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896572005006960අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896572005006961අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896572005006962අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896572005006963අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896572005011154ජූනි මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896572005011156ජූනි මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ 100/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896652005006807අප්රේල් මස 2022
MINT-LOSARTAN/HCTZ 100/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896652005006808අප්රේල් මස 2022
MINT-LOSARTAN/HCTZ 100/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896652005006809අප්රේල් මස 2022
MINT-LOSARTAN/HCTZ 100/12.5 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896652005006810අප්රේල් මස 2022
MINT-LOSARTAN/HCTZ 100/12.5 mg ටැබ්ලට් Mint Pharmaceuticals Inc.023896652105002149දෙසැම්බර් 2022
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896731805012687ඔක්තෝබර් 2021
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896731805012688ඔක්තෝබර් 2021
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896731805012689ඔක්තෝබර් 2021
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896731805012792ඔක්තෝබර් 2021
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896731905001010දෙසැම්බර් 2021
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට් Mint Pharmaceuticals Inc.023896731905001011දෙසැම්බර් 2021
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896732005006947අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896732005006949අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896732005006950අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896732005006951අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට් Mint Pharmaceuticals Inc.023896732005007297අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896732005007298අප්රේල් මස 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896732005013776අගෝස්තු 2023
MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg ටැබ්ලට්Mint Pharmaceuticals Inc.023896732105002150දෙසැම්බර් 2023
මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

සංස්කරණය හෝ

ප්‍රධාන කර්තෘ වන්නේ ලින්ඩා හොන්හෝල්ස් ය.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය