හවායි නරඹන්නන්ගේ පැමිණීම සහ වියදම් සැප්තැම්බර් මාසයේදී අඩු විය

හවායි නරඹන්නන්ගේ පැමිණීම සහ වියදම් සැප්තැම්බර් මාසයේදී අඩු විය.
හවායි නරඹන්නන්ගේ පැමිණීම සහ වියදම් සැප්තැම්බර් මාසයේදී අඩු විය.

2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී, 338,680 නරඹන්නන් එක්සත් ජනපදයේ බටහිරින් පැමිණි අතර, එය 10,170 සැප්තැම්බර් මාසයේදී 3,230.2 නරඹන්නන් (+2020%) ට වඩා බෙහෙවින් වැඩි වන අතර 2019 සැප්තැම්බර් නරඹන්නන් 305,808 (+10.7%) ඉක්මවා ගියේය. එක්සත් ජනපද බටහිර අමුත්තන් 656.3 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 2021ක් වියදම් කළ අතර එය 466.0 සැප්තැම්බර් මාසයේදී වියදම් කළ ඩොලර් මිලියන 40.8 (+2019%) ඉක්මවා ගියේය. සාමාන්‍ය දෛනික අමුත්තන්ගේ වියදම් (පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 226, +25.9%) 2019 ට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද බටහිර අමුත්තන්ගේ වියදම් වැඩි කිරීමට දායක විය. . 

145,626 සැප්තැම්බර් මාසයේදී එක්සත් ජනපද නැගෙනහිරින් අමුත්තන් 2021 ක් පැමිණ ඇති අතර, 6,141 සැප්තැම්බර් මාසයේදී අමුත්තන් 2,271.5 (+2020%) සහ 133,185 සැප්තැම්බර් මාසයේදී අමුත්තන් 9.3 (+2019%) සමඟ සසඳන විට. US නැගෙනහිර අමුත්තන් සැප්තැම්බර් 341.0 ට සාපේක්ෂව ඩොලර් මිලියන 2021 ක් වියදම් කර ඇත. (+288.9%) 18.0 සැප්තැම්බර් මාසයේදී. ඉහළ සාමාන්‍ය දෛනික අමුත්තන්ගේ වියදම් (පුද්ගලයෙකුට $2019, +237%) සහ දිගු රැඳී සිටීම (දින 3.9, +9.86%) එක්සත් ජනපදයේ නැගෙනහිර අමුත්තන්ගේ වියදම්වල වර්ධනයට දායක විය. 

1,769 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ජපානයෙන් අමුත්තන් 2021 ක් පැමිණ ඇති අතර, 86 සැප්තැම්බර් මාසයේදී අමුත්තන් 1,957.7 (+2020%) හා සසඳන විට, 143,928 සැප්තැම්බර් මාසයේදී අමුත්තන් 98.8 (-2019%) ට සාපේක්ෂව. ජපානයෙන් පැමිණි අමුත්තන් 6.2 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 2021 ක් වියදම් කර ඇත (196.5 සැප්තැම්බර් 96.9-2019. XNUMX%) XNUMX සැප්තැම්බර් මාසයේදී.

2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී, කැනඩාවෙන් අමුත්තන් 4,326ක් පැමිණි අතර, 173 සැප්තැම්බර් මාසයේදී අමුත්තන් 2,406.2ක් (+2020%) ට සාපේක්ෂව, 21,928 සැප්තැම්බර් මාසයේදී අමුත්තන් 80.3 (-2019%) වෙත පැමිණියහ. කැනඩාවෙන් පැමිණි අමුත්තන් සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 12.7ක් වියදම් කර ඇත ($ 2021-40.5. 68.8%) 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේදී.

There were 15,460 visitors from All Other International Markets in September 2021. These visitors were from Guam, Other , Europe, Latin America, Oceania, Philippines, and Pacific Islands. In comparison, there were 1,840 visitors (+740.2%) from All Other International Markets in September 2020, versus 113,192 visitors (-86.3%) in September 2019. 

2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී, හවායි දූපත් සඳහා ට්‍රාන්ස්-පැසිෆික් ගුවන් ගමන් 4,629 ක් සහ ආසන 962,659 ක් සේවය කර ඇති අතර, 711 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ගුවන් ගමන් 156,220 ක් සහ ආසන 2020 ක් පමණක් වූ අතර සැප්තැම්බර් මාසයේදී ගුවන් ගමන් 4,533 ක් සහ ආසන 1,012,883 ක් විය. 

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

අදාළ පුවත්