ප්‍රවර්ගය - ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා

ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා වෙතින් ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

එය කැරිබියානු මුහුද සහ අත්ලාන්තික් සාගරය අතර පිහිටා ඇති ඇමරිකාවේ බටහිර කොදෙව් දූපත් වල පිහිටි දූපත් ස්වෛරී රාජ්‍යයකි. එය ප්‍රධාන දූපත් දෙකකින්, ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා වලින් සහ කුඩා දූපත් ගණනාවකින් (මහා කුරුල්ලා, ග්‍රීන්, ගයනා, ලෝන්ග්, මේඩන් සහ යෝර්ක් දූපත් සහ දකුණින් රතුදෝනා ද ඇතුළත්ව) සමන්විත වේ. ස්ථිර ජනගහනය 95,900 ක් පමණ (2018 ඇස්තමේන්තු), 97% ක් ඇන්ටිගුවා හි පදිංචි කරුවන් ය.