ප්රවර්ගය - කේමන් දූපත්

කේමන් දූපත් වල ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතා.

බටහිර විදේශ භූමි ප්‍රදේශයක් වන කේමන් දූපත් බටහිර කැරිබියානු මුහුදේ දූපත් 3 ක් ආවරණය කරයි. විශාලතම දූපත වන ග්‍රෑන්ඩ් කේමන් එහි වෙරළ නිකේතන සහ විවිධ ස්කූබා කිමිදුම් සහ ස්නෝකර්ලිං අඩවි සඳහා ප්‍රසිද්ධය. කේමන් බ්‍රැක් යනු ගැඹුරු මුහුදේ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා ජනප්‍රිය දියත් කිරීමේ ස්ථානයකි. කුඩාම දූපත වන ලිට්ල් කේමන්, වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති ඉගුවානා සිට රතු පාද සහිත බූබි වැනි මුහුදු පක්ෂීන් දක්වා විවිධ වන ජීවීන් වාසය කරයි.