ප්රවර්ගය - ශාන්ත මාර්ටන් සංචාරක පුවත්

කැරිබියන් සංචාරක පුවත්

ශාන්ත මාර්ටන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ශාන්ත මාර්ටන් සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ශාන්ත මාර්ටන් කැරිබියන් මුහුදේ ලීවර්ඩ් දූපත් වල කොටසකි. එය වෙනම රටවල් 2 කින් සමන්විත වන අතර එහි උතුරු ප්‍රංශ පැත්ත වන ශාන්ත මාර්ටින් සහ එහි දකුණු ලන්දේසි පැත්ත වන සින්ට් මාර්ටන් අතර බෙදී ඇත. දිවයිනේ කාර්යබහුල නිවාඩු නිකේතන සහ හුදෙකලා වැව් සහිත වාසස්ථාන ඇත. එය විලයන ආහාර, විචිත්‍රවත් රාත්‍රී ජීවිතය සහ ස්වර්ණාභරණ සහ මත්පැන් අලෙවි කරන තීරු බදු රහිත සාප්පු සඳහා ද ප්‍රසිද්ධය.