ප්රවර්ගය - ජෝර්ජියා සංචාරක පුවත්

ජෝර්ජියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතාවයන්.

අමුත්තන් සඳහා ජෝර්ජියා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ජෝර්ජියාව, යුරෝපය හා ආසියාව මංසන්ධියේ පිහිටි රටක් වන අතර එය සෝවියට් ජනරජයකි. එය කොකේසස් කඳුකර ගම්මාන සහ කළු මුහුදේ වෙරළ තීරයන් වේ. එය වර්ඩ්සියා, 12 වන ශතවර්ෂයට අයත් පුළුල් ගුහා ආරාමයක් සහ පුරාණ වයින් වගා කරන කලාපය වන කකෙටි සඳහා ප්‍රසිද්ධය. අගනුවර වන ටිබිලිසි, එහි පැරණි නගරයේ විවිධාකාර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ මැසලික් හා කොබ්ල්ස්ටන් වීදි සඳහා ප්‍රසිද්ධය.