ප්රවර්ගය - DRC කොංගෝ සංචාරක පුවත්

ඩීආර් කොංගෝවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය, ඩී.ආර්. කොංගෝ, ඩී.ආර්.සී., ඩී.ආර්.ඕ.සී, කොංගෝ-කිංෂාසා හෝ හුදෙක් කොංගෝව මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ පිහිටා ඇති රටකි. එය කලින් හැඳින්වූයේ සයිරේ යනුවෙනි. එය, ප්‍රදේශය අනුව, සහරා අප්‍රිකාවේ විශාලතම රට වන අතර, මුළු අප්‍රිකාවේම දෙවන විශාලතම රට වන අතර, ලෝකයේ 11 වන විශාලතම රට වේ.