ප්රවර්ගය - පලස්තීන සංචාරක පුවත්

පලස්තීනයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා පලස්තීනයේ සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පලස්තීනය පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පලස්තීනයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ෂණීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහන පිළිබඳ නවතම පුවත්. නැගෙනහිර ජෙරුසලමේ සංචාරක තොරතුරු. පලස්තීනය වෙත සංචාරය කිරීම. දිගින් දිගටම සිදු කෙරෙන ඊශ්‍රායල වාඩිලෑම හේතුවෙන් පලස්තීනය සිය දේශසීමාව හෝ ඇතුළුවීමේ හා පිටවීමේ ස්ථානය පාලනය කරන්නේ නැත. … එබැවින් පලස්තීනය බලා යාමට නම් ඔබ ඊශ්‍රායලය පසු කළ යුතුය. ඊශ්‍රායලයට ඇතුළු වීමට හා පලස්තීනය වෙත ලඟා වීමට ප්‍රවේශ වීමට විකල්ප කිහිපයක් තිබේ