ප්‍රවර්ගය - මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ සංචාරක පුවත්

මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක සහ සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාස්වාදය, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතිය, සිදුවීම්, ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව, පුවත් සහ ප්‍රවණතා.

මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ ගොඩබිම් සහිත රටකි. එහි මායිම් වන්නේ උතුරින් චැඩ්, ඊසාන දෙසින් සුඩානය, නැගෙනහිරින් දකුණු සුඩානය, දකුණින් කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය, නිරිත දෙසින් කොංගෝ ජනරජය සහ බටහිරින් කැමරූන් ය.