ප්‍රවර්ගය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරක පුවත්

සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා - ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. කොළඹ සංචාරක තොරතුරු. ශ්‍රී ලංකාව නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය වන අතර එය දකුණු ආසියාවේ දූපත් රටකි. එය ඉන්දියානු සාගරයේ බෙංගාල බොක්කෙහි නිරිත දෙසින් සහ අරාබි මුහුදේ ගිනිකොන දෙසින් පිහිටා ඇත.