ප්රවර්ගය - මෝල්ඩෝවා සංචාරක පුවත්

මෝල්ඩෝවා වෙතින් ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා මෝල්ඩෝවා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. නැගෙනහිර යුරෝපීය රටක් සහ හිටපු සෝවියට් ජනරජයක් වන මෝල්ඩෝවා වනාන්තර, පාෂාණමය කඳු සහ මිදි වතු ඇතුළු විවිධ භූමි ප්‍රදේශ ඇත. එහි වයින් කලාප අතර රතු පාටට ප්‍රසිද්ධ නිස්ට්‍රියානා සහ ලොව විශාලතම බඳුනක් යට වත් පිහිටි කොඩ්රු ඇතුළත් වේ. කැපිටල් චිසිනෝ හි සෝවියට් විලාසිතාවේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ ජාතික ඉතිහාස කෞතුකාගාරය ඇත, අසල්වැසි රුමේනියාව සමඟ සංස්කෘතික සම්බන්ධතා පිළිබිඹු කරන චිත්‍ර හා ජනවාර්ගික එකතුවක් ප්‍රදර්ශනය කරයි.