ප්රවර්ගය - මාලි සංචාරක පුවත්

මාලි වෙතින් උණුසුම් පුවත් - සංචාරක සහ සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාස්වාදය, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතිය, සිදුවීම්, ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව, පුවත් සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා මාලි සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මාලි, නිල වශයෙන් මාලි ජනරජය, බටහිර අප්‍රිකාවේ ගොඩබිම් සහිත රටකි. වර්ග කිලෝමීටර් 1,240,000කට වඩා වැඩි වපසරියකින් යුත් මාලි අප්‍රිකාවේ අටවන විශාලතම රට වේ. මාලි හි ජනගහනය මිලියන 19.1 කි. එහි ජනගහනයෙන් 67% ක් 25 දී වයස අවුරුදු 2017 ට අඩු අය ලෙස ගණන් බලා ඇත. එහි අගනුවර Bamako වේ.