ප්රවර්ගය - එල් සැල්වදෝර් සංචාරක පුවත්

එල් සැල්වදෝරයේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

එල් සැල්වදෝර් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. එල් සැල්වදෝරය, නිල වශයෙන් එල් සැල්වදෝ ජනරජය, මධ්‍යම ඇමරිකාවේ කුඩාම හා වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රටයි. එය මායිම් වන්නේ ඊසාන දෙසින් හොන්ඩුරාස්, වයඹ දෙසින් ග්වාතමාලාව සහ දකුණින් පැසිෆික් සාගරයයි. එල් සැල්වදෝරයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය සැන් සැල්වදෝරයයි.