ප්රවර්ගය - Cabo Verde සංචාරක පුවත්

කැබෝ වර්ඩේ වෙතින් ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

කබෝ වර්ඩ් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. කේප් වර්ඩ් හෝ කබෝ වර්ඩ්, නිල වශයෙන් කැබෝ වර්ඩ් ජනරජය, මධ්‍යම අත්ලාන්තික් සාගරයේ ගිනිකඳු දූපත් 10 කින් සමන්විත දූපත් සමූහයකි. එය අසෝරස්, කැනරි දූපත්, මැඩෙයිරා සහ සැවේජ් දූපත් සමඟ මැකරෝනියා පරිසර කලාපයේ කොටසක් වේ.