ප්රවර්ගය - බ්රසීල සංචාරක පුවත්

බ්‍රසීලයේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා බ්‍රසීල සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. නිල වශයෙන් බ්‍රසීලියානු ෆෙඩරල් ජනරජය වන බ්‍රසීලය දකුණු ඇමරිකාවේ සහ ලතින් ඇමරිකාවේ විශාලතම රටයි. වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 8.5 ක සහ මිලියන 208 කට අධික ජනගහනයක් සිටින බ්‍රසීලය, ප්‍රදේශය අනුව ලෝකයේ පස්වන විශාලතම රට වන අතර ජනගහනයෙන් හයවන රට වේ.