ප්රවර්ගය - අරුබා සංචාරක පුවත්

කැරිබියන් සංචාරක පුවත්

අරූබා වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතාවයන්.

අරුබා යනු දකුණු කැරිබියානු මුහුදේ පිහිටි නෙදර්ලන්ත රාජධානියේ දූපතක් සහ සං ent ටක රටකි. එය ලෙස්සර් ඇන්ටිලස් හි ප්‍රධාන කොටසට කිලෝමීටර් 1,000 ක් පමණ බටහිරින් සහ වෙනිසියුලාවේ වෙරළට කිලෝමීටර් 29 ක් උතුරින් පිහිටා ඇත.