ප්රවර්ගය - පකිස්ථානය

පාකිස්ථානයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා පාකිස්තාන සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පාකිස්තානය පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පකිස්ථානයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. ඉස්ලාමාබාද් සංචාරක තොරතුරු. පකිස්ථානය නිල වශයෙන් ඉස්ලාමීය ජනරජය වන පකිස්ථානය දකුණු ආසියාවේ රටකි. මිලියන 212.7 ඉක්මවන ජනගහනයක් සහිත ලොව පස්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත රට එයයි. වර්ග කිලෝමීටර් 33 ක් පුරා පැතිරී ඇති 881,913 වන විශාලතම රට එයයි.