ප්රවර්ගය - ඇන්ඩෝරා සංචාරක පුවත්

අමුත්තන් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා ඇන්ඩෝරා සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති ඇතුළුව ඇන්ඩෝරා වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති. ආරක්‍ෂාව සහ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති සහ අදහස්.

ඇන්ඩෝරා යනු ප්‍රංශය සහ ස්පා Spain ් between ය අතර පිරෙනීස් කඳුකරයේ පිහිටා ඇති ඉතා ස්වාධීන ස්වාධීන රාජ්‍යයකි. එය ස්කී රිසෝර්ට්ස් සහ තීරුබදු රහිත සාප්පු සවාරිය දිරිමත් කරන බදු ගෙවන තත්වයක් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. කැපිටල් ඇන්ඩෝරා ලා වෙල්ලාට මෙරිට්සෙල් මාවතේ සහ සාප්පු මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක කඩ සාප්පු හා ස්වර්ණාභරණ ඇත. පැරණි කාර්තුව වන බැරී ඇන්ටික් හි රොමේනස් සැන්ටා කොලෝමා පල්ලිය පිහිටා ඇති අතර රවුම් සීනුව කුළුණක් ඇත.